سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گریه نمی دهد امان تا به تو من بیان کنم

قصهٔ جور زلف تو، نکته به نکته مو به مو

مو به مو حال پریشانی ما می گوید

مو به مو سر زلف که بدین حال گواست

ای سرو گلندام که داری کمر از مو

بر مو کمری نیست مناسب مگر از مو

هر آنکو حال موش باور نمیبو

مو آئین بی مو آئین بی مو آئین

امان از اختر شوریدهٔ مو

فغان از بخت برگردیدهٔ مو

به دستش دست مجنون غریبی

عجب ژولیده مو شخصی عجیبی

مو آن دلدادهٔ بی خانمانم

مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو آن آزردهٔ بی خانمانم

مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو که یارم سر یاری ندیره

مو که دردم سبکباری ندیره

زغم یکدم مو آزادی ندیرم

دل بیچارهٔ مو کوه غم بی

تعداد ابیات منتشر شده : 509640