سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر سر مویم و مو بر سر من چون گویم

که نه ما بر سر موییم و نه مو بر سرماست

ای تنم کرده ز غم موئی و در مو زده خم

وی دلم یک سر مو وز سر موئی شده کم

بست زُناری ز کفر زلف او

مو به مو اسرار ایمان بازیافت

از زراعت خاکها شد سنبله

داروی مو کرد مو را سلسله

با زلف نگار عهد بستم

بشکستم و مو به مو سپردم

مجمع زلف او پریشان شد

حال مجموع مو به مو بینیم

سیدم زلف سیادت برفشاند

مجمع صاحبدلان شد مو به مو

در آینهٔ وجود سید

عالم همه مو به مو نموده

زلف هر صورتی که می گوئیم

می شماریم مو به مو معنی

آن زلف نگار ما به دست آر چنان

سودازدگان مو به مو می جویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165