سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم سیهت به تیغ مژگان

گردنزن آهوان چین است

مژگان تو دید تا فروغی

کار دل او به خنجر افتاد

بزهر آلوده مژگان خواهدم کشت

طبیب من بدرمان خواهدم کشت

چو چشمش بر سواد نامه افتاد

ز مژگان عقد مروارید بگشاد

اژدها زلفی و جادو مژگان

کافرا معجزه دارا که تویی

خون بقیفال در از بیم بیفسرد همی

بزد ایام ز مژگان یکایک قیفال

شب هجران بجای اشک چشمم

ز مژگان پاره های آتش آیو

ز مژگان خدنگت خورده ام تیر

که هر دم سوج دل زان بیشتر بی

ز دل بیرون نبجتم ناله نایی

ز مژگان تر مو ژاله نایی

نگردد مانع جولان اشکم پنجهٔ مژگان

پر ماهی نگیرد دامن امواج دریا را

تعداد ابیات منتشر شده : 112565