سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرصت تمهید آسایش در این محفل کجاست

خواب ها رفته ست تا مژگان به مژگان می رسد

تیر مژگان کمان ابرویت

دم بدم سوی هر کس اندازد

چشم او بیباک و ناپرواستی

پنجهٔ مژگان او گیراستی

ز شوخی نرگس این باغ شاید

که مژگان تماشایی رباید

میان مژگان چشمش توگفتی

غزالی خفته در چنگال ضرغام

غفلت به چشم صافدلان نورآگهی است

نظاره است لمعهٔ مژگان آفتاب

در دیده کشم بجای مژگان

گر زآنکه ز شست او بود تیر

بالای او به سرو سهی ماند

مژگان او بخت رهی ماند

چو چشمش بر سواد نامه افتاد

ز مژگان عقد مروارید بگشاد

ز مژگان اشگ خونین میفشاندم

به آبی آتش دل می نشاندم

تعداد ابیات منتشر شده : 504887