سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز شوخی نرگس این باغ شاید

که مژگان تماشایی رباید

میان مژگان چشمش توگفتی

غزالی خفته در چنگال ضرغام

بالای او به سرو سهی ماند

مژگان او بخت رهی ماند

ز مژگان اشگ خونین میفشاندم

به آبی آتش دل می نشاندم

با سوزن مژگان بکند شیرازه

هر سینه که از دل غمش اوراق است

سپاه غمزهٔ او تاجداران

صف مژگان او خنجر گذاران

مزن مژگان زهرآلوده بر من

عنایت کن که وقت مهربانیست

تیر مژگان ترا خون ریختن

در طریق عشق کمتر پایه ایست

چشم سیهت به تیغ مژگان

گردنزن آهوان چین است

مژگان تو دید تا فروغی

کار دل او به خنجر افتادتعداد ابیات منتشر شده : 373712