سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه راهت برفتم از مژگان

گر چه دور است ره ز من تا تو

به پدرود کردن رخ هر کسی

ببوسم ببارم ز مژگان بسی

چهرش بغدادگشت و مژگان دجله

رویش خوارزم گشت و دیده قراسو

دید دلم ناوک مژگان او

حلقهٔ زلفش سپر خویش کرد

برو آفرین کرد و پرسید و گفت

همی بستین خون مژگان برفت

دوم یار را خواجه بدرودگفت

سرشکش به مژگان بپالود جفت

چو گفتار گودرز زان سان شنید

سرشکش ز مژگان برخ برچکید

جنبش مژگان دلیل جنبش جانست

جنبش جان چیست پیک قدرت یزدان

آن نرگس مست فتنه انگیز نگر

آن خنجر مژگان بلاخیز نگر

نگاه وارت اگر ذوق عافیت باشد

وطن میانهٔ دیوارهای مژگان گیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165