سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه تر کن

سخنگوی گر چند سحر آفرین است

سرانجام سحر آفرین هم نماند

ای خدا! ای فلک! ای طبیعت!

شام تاریک ما را سحر کن

من سگ اویم و نالم به سحر

به سحر سگ زفغان نشکیبد

سحر آشفته دیدم شام زلفش

عجب شامی؟ که بر روی سحر بود

کنندش دعای سحر هر شبی

که عدلش شب فتنه را شد سحر

شعر تو سحر هست لیک ترا

بخت تو هست همچو وقت سحر

چو باید شد بدان گلگونه محتاج

که گردد بر در گرمابه تاراج

گرمابه سه داشتم به لوهور

وین نزد همه کسی عیان است

که این سحر کاری که من می کنم

نکردی به سحر بیان عنصری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165