سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من سگ اویم و نالم به سحر

به سحر سگ زفغان نشکیبد

کنندش دعای سحر هر شبی

که عدلش شب فتنه را شد سحر

چو باید شد بدان گلگونه محتاج

که گردد بر در گرمابه تاراج

شعر تو سحر هست لیک ترا

بخت تو هست همچو وقت سحر

سحر وقت اسفار و رحلت بود

از آن در سحر مرغ نالان شود

تا تو شام و سحر داری از موی و روی

شام هجران خواجو ندارد سحر

مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصریان

کان صاع دید ببار سحر درش

سحر می گفت بلبل باغبان را

درین گل جز نهال غم نگیرد

شب هندی غلامان را سحر نیست

به این خاک آفتابی را گذر نیست

خنک مردان که سحر او شکستند

به پیمان فرنگی دل نبستندتعداد ابیات منتشر شده : 373712