سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بود از گرگ میش باج ستان

هر کجا عدل او شبان باشد

زبان پر مهر و سینه کینه اندیش

چو گرگان نهان در صورت میش

کی بتواند که شود خوگ میش؟

زانکه شر و نحس درو خلقت است

صنما، غمزه تو قصابی ست

که پشیمان ز خون میش نشد

مجو انجمن مثل آهو و میش

به خلوت گرا چون نیاکان خویش

خردسالی ست شسته لب از شیر

پدرش غوچ و مادرش میش است

ازین پس نه آشوب خیزد نه جنگ

به آبشخور آیند میش و پلنگ

شد آن لشکر گشن پیش طورگ

رمان چون رمه میش از پیش گرگ

شب تار است و گرگان میزنند میش

دو زلفانت حمایل کن بوره پیش

خواجو ز بسکه جام میش یاد میکنی

در جان می پرست تو کردست اثر شرابتعداد ابیات منتشر شده : 285465