سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مکن کین میش دندان پیر دارد

به خوردن دنبه ای دلگیر دارد

بود از گرگ میش باج ستان

هر کجا عدل او شبان باشد

زبان پر مهر و سینه کینه اندیش

چو گرگان نهان در صورت میش

کی بتواند که شود خوگ میش؟

زانکه شر و نحس درو خلقت است

صنما، غمزه تو قصابی ست

که پشیمان ز خون میش نشد

مجو انجمن مثل آهو و میش

به خلوت گرا چون نیاکان خویش

خردسالی ست شسته لب از شیر

پدرش غوچ و مادرش میش است

ازین پس نه آشوب خیزد نه جنگ

به آبشخور آیند میش و پلنگ

عدل تو چون شود صلاح اندیش

گرگ دست آورد به گردن میش

نشگفت اگر به قوت فتویش بعد از این

باگرگ میش کشته لجاح دیت کندتعداد ابیات منتشر شده : 365541