سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

می رفت چو سیل از سر کوه

می آمد همچو کوه اندوه

شوق می آرند و حالت می کنند

روح می بخشند وجان می پرورند

گاه می دهد جام می به جم، گاه می زند پشت پا به غم

پیر می فروش از سر کرم، کارهای فرخنده می کند

می رفت چو باد تیز در دشت

چون آب ستاده باز می گشت

ساقی اگرم می ندهی می میرم

ور ساغر می ز کف نهی می میرم

می خواره و می پرست ماییم

می در سر و می به دست ماییم

هر گه از درش خیمه می کنم، جامه می درم، نعره می زنم

من به حال دل گریه می کنم، دل به کار من خنده می کند

گفت هر گاهی که جام می به لب

می نهادم بهر شادی و طرب

می گفتم یار و می ندانستم کیست

می گفتم عشق و می ندانستم چیست

نگه می کردی و می بردیم عقل

سخن می گفتی و می بردیم هوش


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630