سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یا از آن مرغان که گل چین می کنند

بیضه ها زرین و سیمین می کنند

هر صفت را که می شود طالب

می شود بر نهاد او غالب

گفت شرح حسن لیلی می دهم

خاطر خود را تسلی می دهم

می نویسم نامش اول وز قفا

می نگارم نامه عشق و وفا

سوی لب می برد جام وانگبین می گشت می

بس که می را چاشنی می داد زان جلاب خوش

گر حشیش آب و هوایی می خورد

معدهٔ حیوانش در پی می چرد

هر خیالی را خیالی می خورد

فکر آن فکر دگر را می چرد

می رساند رنج و پندارم که راحت می رساند

می فرستد درد و می گویم که درمان می فرستد

روی از نقاش رو می تافتی

چون ز نقشی انس دل می یافتی

آنک می گفتی اگر حق هست کو

در شکنجه او مقر می شد که هو

تعداد ابیات منتشر شده : 504827