سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آشتی می کند و جنگ ز سر می گیرد

ناشنو می کند و می شنود فریادم

می کن برهش نگاه و می رو

می بین پی او به راه و می رو

می نالم و قفل بر دهان می فگنم

می گردیم و خون در آستین می دزدم

لبش می بوسد و خون می خورد جام

رخش می بیند و گل می کند خوی

از شعلهٔ رخسارش می سوزم و می سازم

وز جلوهٔ رفتارش می گریم و می نالم

می درم جامه و از مدعیان می پوشم

می خورم جامی و زهری بگمان می نوشم

دلا گر عاشقی می سوز و می ساز

تنا گر طالبی می پرس و می پوی

خواه می می نوش و خواهی توبه کن

خواه بت می ساز و خواهی می شکن

عافیت می خواهم از گردون، ملالم می دهد

خوشدلی می جویم از اختر، وبالم می دهد

مردم شهرم به می خوردن ملامت می کنند

ساقیا، می ده، بهل، کایشان قیامت می کنند

 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی خم در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی درود در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در جامی
 • جستجوی سرد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508170