سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روزگارم به حصر می می خورد

تو تیاهای حصر می می کرد

توبه ها می کرد و پا در می کشید

نفس کافر توبه اش را می درید

چشمه آفتاب می بینم

لیک در طشت آب می بینم

باز می جویی نشان از هر کسی

ریش خندت می کند زین هر خسی

می زد زینسان ترانه خاص

می رفت بر آن ترانه رقاص

می رفت چو سیل از سر کوه

می آمد همچو کوه اندوه

می رود خواب و می پرد هوشم

می کفدمغز و می درد گوشم

فتنه می ساخت مصلحت می سوخت

ملک می جست و مال می اندوخت

شوق می آرند و حالت می کنند

روح می بخشند وجان می پرورند

برق می انداخت می سوزید سنگ

ابر می غرید رخ می ریخت رنگ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165