سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دین گرامی شد به دانا و، به نادان خوار گشت

پیش نادان دین چو پیش گاو باشد یاسمن

ناگهان روستاییی نادان

خالی از نور، دیدهٔ دل و جان

دوستیت مباد با نادان

که بود دوستیش کاهش جان

سنگ بی نمج و آب بی زایش

همچو نادان بود بآرایش

شنیدستم یکی چوپان نادان

بخفتی وقت گشت گوسفندان

منکر شدش نادان ولی

کن نیست دانا منکرش

طعن نادان نصیحت داناست

زدن یوزه عبرت یوز است

دشمن نیک اسد خوانندم

دوستان بد نادان اسد

از مرگ بتر ندید کس درد

داناش نخواست همچو نادان

دل بی علم چشم بی نورست

مرد نادان ز مردمی دورست


 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975