سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غیرتم می کند از مردم نادان که مرا

متهم کرد به نادانی و خود نادان است

حیله و تزویر هر نادان نگیرد در ملوک

از چه گیرد حیله و تزویر هر نادان تو را

دین گرامی شد به دانا و، به نادان خوار گشت

پیش نادان دین چو پیش گاو باشد یاسمن

بجز راه علی راهی نگیری

که نادان خیزی و نادان بمیری

ناگهان روستاییی نادان

خالی از نور، دیدهٔ دل و جان

دوستیت مباد با نادان

که بود دوستیش کاهش جان

سنگ بی نمج و آب بی زایش

همچو نادان بود بآرایش

شنیدستم یکی چوپان نادان

بخفتی وقت گشت گوسفندان

منکر شدش نادان ولی

کن نیست دانا منکرش

طعن نادان نصیحت داناست

زدن یوزه عبرت یوز است

تعداد ابیات منتشر شده : 502669