سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ناز کن هرچند بتوانی که عاشق میکشد

عاشقان را مغتنم باشند ز اهل ناز ناز

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز

عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز

مگذار مرا به ناز اگر چند

خوب آید ناز نازنین را

چه ناز کنی عراقی اینجا؟

جان باز، که ناز در نگنجد

جوابش داد جم کای مایه ناز

طراز خوبی و پیرایه ناز

انیسی داشت نامش ناز پرورد

که می کرد از لطافت ناز برورد

طبیعت مستعد ناز می یافت

در ناز و کرشمه باز می یافت

ای همه ناز و نوشها بتو خوش

ناز ما نیز وقتها میکش

روی نکو بی وجود ناز نباشد

ناز چه ارزد اگر نیاز نباشد

نازنینا، ناز کن بر جان من

ناز تو چندان که بتوان می کشمتعداد ابیات منتشر شده : 167088