سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ناز پرورد بکر طبع مرا

گم مکن با حجاب ناز فرست

ای همه ناز و نوشها بتو خوش

ناز ما نیز وقتها میکش

انیسی داشت نامش ناز پرورد

که می کرد از لطافت ناز برورد

طبیعت مستعد ناز می یافت

در ناز و کرشمه باز می یافت

روی نکو بی وجود ناز نباشد

ناز چه ارزد اگر نیاز نباشد

روی نکو بی وجود ناز نباشد

ناز چه ارزد، اگر نیاز نباشد

که ای سرکش نهال ناز پرورد

رخت را در لطافت ناز پرورد

بیدلانرا احتمال ناز دلبر واجبست

وانکه باشد نازنین تر بیش باشد ناز او

نازنینا، ناز کن بر جان من

ناز تو چندان که بتوان می کشم

یخ ، جوی کوه را ز ره کبر و ناز گفت

ما را ز مویهٔ تو شود تلخ روزگار

تعداد ابیات منتشر شده : 507645