سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بار او می کش و خوشی می رو

ناز او می کش و خوشی می ناز

گر جور کنی نیاورم دل ز تو باز

ور ناز کنی به جان پذیرم ز تو ناز

می کنی ناز به ابروی و بلی، ناز، رسد

به همه روی، کسی را، که چنان ابرویی است

تو در تنعم و نازی، ز ما کی اندیشی؟

که ناز ما به نیاز است و نازش تو به ناز

در ترقی همه به تربیتش

ناز پروردگان مکرمتش

متقلب درون جامه ناز

چه خبر دارد از شبان دراز

سوز اهل نیاز نشناسد

متنعم درون پردهٔ ناز

یوسف ناز دیده خردم

از جفای زمانه در چاه است

وجود نازنین ناز پرورد

نه گرم روزگاران دیده نه سرد

به عشقی گر نباشد حسن مشغول

بماند کاروان ناز معزولتعداد ابیات منتشر شده : 373712