سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ناز ز حد بدر مبر، باز نگر که: در خور است

ناز تو را نیاز من، چشم مرا جمال تو

ناز میکش که ناز مهمانان

تاجداران کشند و سلطانان

ای معدن ناز، ناز تا کی؟

بر من در تو فراز تا کی؟

ناز کنی ناز کشندت به جان

دل طلبی نیز دهندت روان

نقد نیکو شادمان و ناز ناز

نقد قلب اندر زحیر و در گداز

تازه شد دوستی ما به خط تازه تو

ناز کن، ناز که آغاز نیازست هنوز

یکی را ساخت شیرین کار و طناز

که شیرین تو شیرین ناز کن ناز

بد مکن خو که طبع گیرد خو

ناز کم کن که آز گردد ناز

چون ناز کنی ناز ترا نیست قیاسی

چون خشم کنی خشم ترا نیست کرانی

ناز در ناز است آنجا بارگاه عرتست

پا رها باید شدن تا باریابی بارکی

تعداد ابیات منتشر شده : 504827