سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در برجهاش بوده میقات پور عمران

میلاد پور مریم، میعاد پور هاجر

کلید گنج هنر میر نصر ناصر دین

که جانش از خرد روشنست و از جان تن

پور آن بوجهل شد مؤمن عیان

پور آن نوح نبی از گمرهان

معین و ناصر من لطف بی نهایت تو

معین و ناصر تو ذوالجلال والاکرام

جهاندار محمود بن ناصر الدین

خداوند و سلطان هر هفت کشور

میر یوسف پسر ناصر دین

لشکر آرای شه شیر شکر

دولت ز بَرِ ناصر دین دور نگردد

تا ناصر دین را ملک العرش نصیرست

سپهبد میر نصر ناصر دین

که دین را پشت و دولت را شعارست

گفتم آن میر نصر ناصر دین

گفت آن مالک ملوک رقاب

ملک نصر بن ناصر الدین کزو

جهان پر هنر شد ، هنر پر عبر


 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334805