سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ناله کوس ملکشان بپراکند زهم

همچو کبکان راباز ملک از ناله زنگ

ناله چنگ را چو پیدا کرد

عاشقان را ز ناله شیدا کرد

بند ها بر دست و پای من ازوست

ناله های نارسای من ازوست

در خروش آیم چو بینم کج نهادی های خلق

جویبارم ناله از هر پیچ و خم باشد مرا

مرغان باغ، شیفته ناله منند

گر ناله ای کشم همه در راه قفس کشم

همه همسایگان همی شنوند

گریه سخت و ناله زارم

شب ناله من دامن افلاک بگیرد

آخر رسد این ناله شبگیر به جایی

به ناله کار میسر نمی شود سعدی

ولیک ناله بیچارگان خوش است بنال

ناله نی بشنو ای جان عزیز

ناله ای چون نالهٔ نی هست نیست

دم مزن پیش ما که ناله تواست

ناله ای گر سر زبان آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 505785