سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شب ناله من دامن افلاک بگیرد

آخر رسد این ناله شبگیر به جایی

به ناله کار میسر نمی شود سعدی

ولیک ناله بیچارگان خوش است بنال

دم مزن پیش ما که ناله تواست

ناله ای گر سر زبان آمد

نالم ایرا ناله ها خوش آیدش

از دو عالم ناله و غم بایدش

ناله نی بشنو ای جان عزیز

ناله ای چون نالهٔ نی هست نیست

همی ناله کردی، ولی بی ثمر

کس این ناله ها را خریدار نیست

نالم و ناله ام ندارد سود

ای عجب تندرست بیمارم

ز بلبل صد هزاران ناله برخاست

ز سوز و ناله دود از لاله برخاست

بر یاد قدت دل رهی ناله کند

چون مرغ که بر سروسهی ناله کند

از ضعف چنانم ک اگر ناله کنم

با ناله بر آمدن بر آید جانم


 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419