سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زعشق آن گل رعنا همه شب

چو بلبل ناله و افغان برآور

میم خون گریه ساقی ناله مطرب

مصاحب این سه دیرم ای نکویار

بکه اندیشه ای بیداد پیشه

که آهم تیر بو ناله کمانم

عزیزا مردی از نامرد نایو

فغان و ناله از بیدرد نایو

به قبرستان گذر کردم صباحی

شنیدم ناله و افغان و آهی

ز دل بیرون نبجتم ناله نایی

ز مژگان تر مو ژاله نایی

اگر به ناله نیرزیم ، رخصت آهی

نه ایم شعله که خاموش کرده ای ما را

زگرانجانی ات مبادکه شود ناله منفعل

به جنون سپند زن پی منقار پرگشا

درویش مکن ناله ز شمشیر احبا

کاین طایفه از کشته ستانند غرامت

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • جستجوی تنهایی در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی نفس در عبید زاکانی
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 76892