سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه از تیشه است کوه بیستون را ناله و زاری

شکوه حسن شیرین سنگ را در ناله می آرد

ز شاعر ناله مستانه در محشر چه می خواهی

تو خود هنگامه ئی هنگامهٔ دیگر چه میخواهی

خسرو چه کنی ناله و هر دم چه کشی آه؟

آن سرو روان را چه غم از ناله و آهت

استن حنانه از هجر رسول

ناله می زد همچو ارباب عقول

ایکه ز من فزدوه ئی گرمی آه و ناله را

زنده کن از صدای من خاک هزار ساله را

مرا گر ناله ای باشد عجب نیست

چرا کاین نالهٔ من بی سبب نیست

طاعنان را به یک زمان افکند

ناله کوس تو به ناله زار

طاغیان را به یک زمان افکند

ناله کوس تو به ناله وای

شاید که دود از دل گردون برآورد

کو ناله ای ز ناله من جهان گدازتر

گریه آن گریه که از دیدهٔ آتش بینند

ناله آن ناله که از سینهٔ خارا شنوندتعداد ابیات منتشر شده : 373712