سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نصیب دشمن تو ویل و وای و ناله زار

نصیب تو طرب و خرمی و ناله چنگ

بسکه در ناله ام از گردش گردون همه شب

هیچ شب نیست دو صد ناله بگردون نشود

گویند مکن ناله و این غم که مراست

بر دل نه که بر کوه نهی ناله کند

ناله خسرو از غمش رفت به گوش آسمان

هیچ گهی به گوشت این ناله زار در نشد

گفتی که ناله تو به یار تو می رسد

آنجا که ناله می رسد، آنجا مرا رسان

خسرو خسته هر کجا ناله کند ز دست تو

کی به درون اثر کند ناله زار دیگری

او بود درین که مرغی از شاخ

برداشت نوا به ناله گستاخ

مجنون چو شنید ناله او

شد محنت و غم حواله او

ز رنج و سختی چون زیر و زار ناله شدست

تن عدؤت بلی زار ناله باشد و زیر

نه هستی از نفسهایم شمار ناله می گیرد

عدم هم از غبار من هم عیار ناله می گیرد

تعداد ابیات منتشر شده : 486263