سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طاعنان را به یک زمان افکند

ناله کوس تو به ناله زار

شاید که دود از دل گردون برآورد

کو ناله ای ز ناله من جهان گدازتر

گریه آن گریه که از دیدهٔ آتش بینند

ناله آن ناله که از سینهٔ خارا شنوند

ز گریه قسم چشم تو به دیوان گریه خامه

ز ناله خط گوش تو به مجلس ناله مزمر

من آن نیم، که ز راز تو دم زنم، چون نی

وگر رود سخن از ناله، ناله از ما نیست

از ناله بسته ام لب بلبل به ناله ای

گر غنچه را ز دل گرهی وا نکرده ام

گه گه شنیدی ناله ام، خسرو، نماند آن ناله هم

می سوزم و اینش سزا، عودی که بی آواز شد

چشمان تو با فتنه بجنگ آمده است

ابروی تو غارت فرنگ آمده است

آتشینم ولیک بی اثرم

ناله عاشقانه را مانم

با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک

ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟


 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی زعفران در کسایی مروزی
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شهرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی معنی در شاطر عباس صبوحی
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی ای برتر از وهم خیال در سعدی
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 286665