سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا

در دل روشن صفای صبحدم باشد مرا

زرپرستی خواب راحت را ز ندگس دور کرد

صرف عشرت می کنم گر یک درم باشد مرا

خواهش دل هر چه کمتر شادی جان بیشتر

تا دلی بی آرزو باشد چه غم باشد مرا

در کنار من ز گرمی بر کناری ایدریغ

وصل و هجران غم و شادی به هم باشد مرا

گر چه در کارم چو انجم عقده ها باشد رهی

چهره بگشاده ای چون صبحدم باشد مرا

چو تابوتش از جای برداشتند

همه ناله و وای برداشتند

بنالید صاحبدل از ناله اش

ز مژگان روان شد به رخ ژاله اش

درایش ناله بر گردون کشیده

درنگ او به هندوستان رسیده

لاله ئی را که بر او داغ دورنگی پیداست

حیف از ناله معصوم هزارآوایی

شعر در نفس خویش هم بد نیست

ناله من ز خست شرکاستتعداد ابیات منتشر شده : 167058