سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که من، چون شد این نامه پرداخته

برفتم ، سپه رزم را ساخته

سپهدار خواندش بر خویش زود

بپرسید و دید آنچه در نامه بود

چو نامه ز خامه به پایان رسید

سپهبد فرستاده ای برگزید

چنان گشت فغفور از آن نامه تند

که از حدّتش گشت الماس کند

گر اسفندیار از جهان رخت برد

نسب نامه من به بهمن سپرد

به نامه بزرگ ایزد داد بخش

که ما را ز هر دانش او داد بخش

این نامه به نامه از تو در خواست

بنشین و طراز نامه کن راست

دبیر قلمزن قلم برگرفت

همه نامه در گنج گوهر گرفت

یکی نامه با این همه خواسته

درو پوزش بیکران خواسته

فرستاده و نامه هم در زمان

فرستاد با هندوی ترجمان زبان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165