سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خود چه جای ترک و تاجیکست و زنگ

فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ

مرا چو خلعت سلطان عشق می دادند

ندا زدند که خواجو خموش باش و بپوش

آن روز که ایام ندا کرد که هرگز

کس را نشود چنبر افلاک مسخر

ندا رسید که مشکل رسی به مقصد خویش

ز مقتدای زمان نا نموده استمداد

هر ندایی که ترا بالا کشید

آن ندا می دان که از بالا رسید

تو آینه بکف اندر محله ی کوران

ندا کنی که به بینید خویش را اندام

ز حق رسید ندا لا اله الا هو

دلم ربود ز جا لا اله الا هو

در آرزوی فقر بسی بود جان من

عشق از رواق غیب ندا کرد کای فقیر

هر گه که در مهم معالی ندا دهی

جز پاسخ متابعت از چرخ نشوی

حاشا مکن نزاری و با مدعی بگو

کز ساکنان سدره ندا می رسد به من

تعداد ابیات منتشر شده : 510165