سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه گفتند که احسنت ای مرد

وز حریفان به جوانمردی فرد

ولی گویم به پیشت مشکل خویش

به امیدی که بگشایی دل خویش

منگر به زمین که خاک و آبت بیند

منگر به فلک که آفتابت بیند

من که قانع شدم به دانه خویش

سرورم چون صدف به خانه خویش

هر که را دیده هست بر صورت

بیند آیینه محو در صورت

پس ازان هر دو به هم پیوستند

شاد و ناشاد به هم بنشستند

به که داری چو نهایت نگران

ماتم خویش به مرگ دگران

در دل هر خانه خرابی که خواست

ریخت نصیبی به نصابی که خواست

اثر میر نخواهم که بماند به جهان

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا

سبحه انجم به ثریا که داد

طارم چارم به مسیحا که داد

تعداد ابیات منتشر شده : 502039