سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که تواند که به اندیشه درآرد به جهان

کز جهان آنکه جهان صد یک ازو بود جداست

به عمر خویش چنان کن که خواهمت گفتن

به جاه خویش چنان کن که دانی از ارکان

بس که پیران شبیخون به خراسان بینم

بس که میران شبستان به خراسان یابم

سوختم از دل غمخواره خویش

به که سازم پس ازین چاره خویش

به خرد گوهر گردد که جهان چون دریاست

به خرد میوه شود خوش که جهان چون شجر است

به جلال تو که در دل دگر آرزو ندارم

بجز این دعا که بخشی به کبوتران عقابی

ور نه که یارد که به آن ره برد

ور چه شود مرغ به آن ره پرد

به اگر حاصل خود را سوزی

که به تحصیل چراغ افروزی

گفت موسی که به فرموده دوست

سر نهد هر که به جان بنده اوست

بر کام جهان جهان بپرداز

کان به که تومانی از جهان باز



تعداد ابیات منتشر شده : 407782