سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پارسا گر به است او را به

پادشا گر بدست ما را چه

گر بتوانست زنده داشت چرا کشت؟

گر نه ازین بارنامه جست و روائی

بهر من گر جهان شود پر غم

گر ز یار است، باد بیشتری

گر بیفزود مرا از سخنت دلگرمی

گر می افزاید بی هیچ گمان شیرینی

شکسته دل شود گر راستکار است

درنده تر شود گر بد شعار است

نباشد عیب من گر دیر زایم

چه غم گر دیر زایم شیر زایم

دمی در عشق شو گر عاشقی تو

بجز جانان مبین گر صادقی تو

گر بدانم در بهشتم می برند

کافرم گر پا کشم از کوی تو

ز ما گر طاعت آید شرمساریم

و ز ایشان گر قبیح آید جمیلست

دوائی این چنین است گر بدانی

یقین این از یقین است گر بدانی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165