سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر زر خواهی و گر گوهرا

و گر پادشاهی هر کشورا

گر تو کنعانی نداری باورم

گر دو صد چندین نصیحت پرورم

خجسته نیا را گر اینست رای

سزد گر نداریم رومی قبای

از برای تو گر چه مشت زنند

گر بلغزی ترا درشت زنند

میوه گر نغز و پخته و نوریست

گر بیفتد ز شاخ دستوریست

ز کس چیزی مخواه و گر بخواهند

بده گر باشدت هرچند کاهند

تغافل گر زنم بیتاب گردد

بر او گر تیز بینم آب گردد

که گر زنده تان دار باید بسود

و گر بودنیها بباید نمود

گر کمر بخشیم که را بر کنم

گر دهی کلکی علمها بشکنم

گر از یک موی خود نیمی فروشی

بخرم گر به اقلیمی فروشی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165