سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وقت تحلیل نماز ای با نمک

زان سلام آورد باید بر ملک

اینجا چو چشم سعتریانم نماند آبی

چون سعتری نمک و سعتری ندارم

پیش حریف از حدیث خویش و دل من

هم نمک آورده، هم کباب گرفته

که شیرین گرچه از من دور بهتر

ز ریش من نمک مهجور بهتر

الماس بریز بر سر زخمم

خالی مکن از نمک نمکدان را

تا دیده ام آن لب گهر بار تو را

پیوسته نمک خوانم گفتار تو را

نشدم سیر از آن سخن دان زیر

تشنه ز آب نمک نگردد سیر

تو را که عشق به کارست عقل می طلبی

شکر مفید نباشد به جایگاهِ نمک

خسروا، در دل افسرده نگیرد غم عشق

هست جایی اثر سوز نمک کافگارست

چو شد پخته نمک پاشد سراسر

نهد بر خوان و بگذارد برابر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165