سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چندان نمک لبت را در پسته بسته آخر

کی بی نمک بماند بر آتشت کبابی؟

تو از نمک آنچنان ترش داری لب

گر می ز نمک ترش شود نیست عجب

وه چه شیرینست لعلش اندرو پنهان نمک

کس نمی بینم که دارد در جهان چندان نمک

گر پیش ما به بوی بنفشه برد نمک

تیغش نمک تن است به رنگی بنفشه وار

گوید سخن آن نازنین نیمی شکر نیمی نمک

ریزد ز لعل شکرین نیمی شکر نیمی نمک

نگردید از جهان بی نمک، شوری مرا حاصل

مگر شور قیامت خوش نمک سازد کبابم را

خوش است بر لبِ شیرین و پر نمک سبزه

بلی به گرد نمک ساز نا درست نبات

از دیده جرعه دان کنم از رخ نمک ستان

تا نوش جام و خوش نمک خوان کیستی

مهمانم آن کان نمک چون دید عذرم خواست گفت

صدخوان کشم پیشت ازین نیمی شکر نیمی نمک

ای نهان کرده در آن تنگ شکربار نمک

بسته ای پستهٔ خندان و در آن بار نمک

تعداد ابیات منتشر شده : 510165