سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه یکدم دل جدا میگردد از تو

نه کام دل روا می گردد از تو

یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما

در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما

نه رفیقی، که بود در پی غمخواری دل

نه طبیبی، که کند چاره بیماری دل

در آئینه دل دید محیی رخ یار و گفت

ای ذکر تو را در دل هر دم اثری دیگر

نه دل باشد که غافل باشد از یار

نه سر باشد که پر سودا نباشد

نه دل بر جا که غم را پای دارد

نه صبران که دل بر جای دارد

هر کرا در دل بود بازار یار

عمر و جان و دل کند در کار یار

نه گوی ونه چوگان نه میدان نه اسب

نه استخر پیدا نه آذرگشسب

صاحب دل جو اگر بی جان نه ای

جنس دل شو گر ضد سلطان نه ای

نه دست و دل که اندر کار پیچد

نه آن سر تا ز کار یار پیچد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165