سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باد فرخندت نوروز و رجب اندر عز

باد چونین دو هزارت مه نوروز و رجب

شکفته چون گل نوروز و نو رنگ

به نوروز این غزل در ساخت با چنگ

دور ماندید ز من همچو خزان از نوروز

که خزان رنگم و نوروز لقائید همه

تا شب و روز جهان آینده اند

روزگارت روز و شب نوروز باد

عید نوروز من آنست که پیشم باشی

چون نباشی تو چه عیدست و چه نوروز مرا؟

بر من از دیدنش آن روز دو نوروز گذشت

هیچ دیدی که دو نوروز رسد اول سال

نوروز فرخ آمدو نغز آمد و هژیر

با طالع مبارک و با کوکب منیر

آمد نوروز ماه می خور و می ده پگاه

هر روز تا شامگاه، هر شب تا بامداد

با نشاط و رامش و پیروزی و نیک اختری

همچنین نوروز صد نوروز دیگر برگذار

خجسته بادت نوروز و این چنین نوروز

هزار جفت شده با مه رجب دریاب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165