سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این نوشته گرچه خود دعوی بود

هم نوشته شاهد معنی بود

آنجا که وصف آن قد و بالا نوشته ایم

قرار عجز خویش همانجا نوشته ایم

کدام نامهٔ بیداد از او نوشته ملک

که من به قطرهٔ اشکی نوشته ام رقمش

آنم که تلخی ام ز غم افزون نوشته اند

راز دلم به سینهٔ مجنون نوشته اند

ما علم عشق بر ورق جان نوشته ایم

خواندیم این کتاب و دگر هم نوشته ایم

آن خط سبز بین که چه زببا نوشته اند

گویی خط از عبیر به دیبا نوشته اند

آن خط شب مثال که بر خور نوشته اند

یا رب چه دلفریب و چه در خور نوشته اند

چون بر آن سر نوشته را نگریست

بوسه ها زد بر آن و زار گریست

..............................

..............................ون نوشته اند

از خم ازل خجسته جامیست

گرداگردش نوشته نامیست

تعداد ابیات منتشر شده : 502039