سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا از ازل عشق شد سرنوشت

قضای نوشته نشاید سترد

بلی گفتید در پیشانی مرد

نوشته حالت پنهانی مرد

در نوشته سرادق جبروت

محرم پردهٔ وصال شده

به زیر آن دو نون طرفه دو صادش

نوشته کلک صنع اوستادش

ای مصعد آسمان نوشته

چون گنج به خاک بازگشته

معجون گلم سرشته توست

مضمون دلم نوشته توست

شعرهایی نوشته ام تازه

به سوی میر لشگر ایران

سلامی نوشته بخطّ خدای

که او را نباشد قلم ترجمان

به مانند یکی میش ازکلانی

شترمرغش نوشته : عبد فانی

سکندر بفرمود کارد شتاب

سزای نوشته نویسد جواب

 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی دوری در همه ی آثار
 • جستجوی خاطر نروئ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی منی در خاقانی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی با معنی در شیخ محمود شبستری
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501574