سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا از ازل عشق شد سرنوشت

قضای نوشته نشاید سترد

به زیر آن دو نون طرفه دو صادش

نوشته کلک صنع اوستادش

ای مصعد آسمان نوشته

چون گنج به خاک بازگشته

معجون گلم سرشته توست

مضمون دلم نوشته توست

شعرهایی نوشته ام تازه

به سوی میر لشگر ایران

نوشته حروفش به سودای دل

شکن های خطش همه جای دل

نوشته چنین بودمان از بوش

به رسم بوش اندر آمد روش

از خضر نامه ئی به لب چشمهٔ حیات

گوئی محرران سکندر نوشته اند

یا نی مگر برات نویسان ملک شام

وجهی برآفتاب منور نوشته اند

صورتت صورت فرشته شود

زیر پایت زمین نوشته شودتعداد ابیات منتشر شده : 407782