سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا از ازل عشق شد سرنوشت

قضای نوشته نشاید سترد

بلی گفتید در پیشانی مرد

نوشته حالت پنهانی مرد

در نوشته سرادق جبروت

محرم پردهٔ وصال شده

به زیر آن دو نون طرفه دو صادش

نوشته کلک صنع اوستادش

ای مصعد آسمان نوشته

چون گنج به خاک بازگشته

معجون گلم سرشته توست

مضمون دلم نوشته توست

شعرهایی نوشته ام تازه

به سوی میر لشگر ایران

سلامی نوشته بخطّ خدای

که او را نباشد قلم ترجمان

به مانند یکی میش ازکلانی

شترمرغش نوشته : عبد فانی

سکندر بفرمود کارد شتاب

سزای نوشته نویسد جواب

 • جستجوی فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی رشوه در همه ی آثار
 • جستجوی پولاد در اسدی توسی
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935