سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برهمن را نگویم هیچ کاره

کند سنگ گران را پاره پاره

سگم وز سگ بتر پنهان نگویم

گرت جان از میان جان نگویم

به همت نگویم که چون بهمن است

به حشمت نگویم که چون نوذرست

نگویم از فرو فالی که بگذشت

چه سود از شرح احوالی که بگذشت

دل بی عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویم

ز بیم بلا آنچه دانم نگویم

ز رنج و عنا آنچه گویم ندانم

تاسه گردم ترا چو حق شنوی

من نگویم رواست شوتوبتاس

بگویم تاب رسوایی ندارم

نگویم ترک تنهایی ندارم

گفت ستارم نگویم رازهاش

جز یکی رمز از برای ابتلاش

بر در شاه دید شیر سگی

سگ نگویم پلنگ تیزتگی

 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی زنده کدام ست بر هوشیار در سعدی
 • جستجوی موش هوش در عبید زاکانی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی گشایش کار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501619