سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سگم وز سگ بتر پنهان نگویم

گرت جان از میان جان نگویم

به همت نگویم که چون بهمن است

به حشمت نگویم که چون نوذرست

دل بی عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویم

تاسه گردم ترا چو حق شنوی

من نگویم رواست شوتوبتاس

بگویم تاب رسوایی ندارم

نگویم ترک تنهایی ندارم

گفت ستارم نگویم رازهاش

جز یکی رمز از برای ابتلاش

بر در شاه دید شیر سگی

سگ نگویم پلنگ تیزتگی

من نگویم : بابر مانندی

که نکو ناید از خردمندی

نگویم صورتم را بخش معنی

مرا از صورت و معنی بدر کن

نگویم که عین بهشتست لیکن

بهشتست اندر سرای مکدر


 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644