سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برهمن را نگویم هیچ کاره

کند سنگ گران را پاره پاره

سگم وز سگ بتر پنهان نگویم

گرت جان از میان جان نگویم

به همت نگویم که چون بهمن است

به حشمت نگویم که چون نوذرست

نگویم از فرو فالی که بگذشت

چه سود از شرح احوالی که بگذشت

دل بی عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویم

ز بیم بلا آنچه دانم نگویم

ز رنج و عنا آنچه گویم ندانم

تاسه گردم ترا چو حق شنوی

من نگویم رواست شوتوبتاس

بگویم تاب رسوایی ندارم

نگویم ترک تنهایی ندارم

گفت ستارم نگویم رازهاش

جز یکی رمز از برای ابتلاش

بر در شاه دید شیر سگی

سگ نگویم پلنگ تیزتگی

 • جستجوی من دیدم اگر ندید هر بی بصری در خیام نیشابوری
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935