سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برهمن را نگویم هیچ کاره

کند سنگ گران را پاره پاره

سگم وز سگ بتر پنهان نگویم

گرت جان از میان جان نگویم

به همت نگویم که چون بهمن است

به حشمت نگویم که چون نوذرست

نگویم از فرو فالی که بگذشت

چه سود از شرح احوالی که بگذشت

دل بی عشق را من دل نگویم

تن بی سوز را جز گل نگویم

تاسه گردم ترا چو حق شنوی

من نگویم رواست شوتوبتاس

بگویم تاب رسوایی ندارم

نگویم ترک تنهایی ندارم

گفت ستارم نگویم رازهاش

جز یکی رمز از برای ابتلاش

بر در شاه دید شیر سگی

سگ نگویم پلنگ تیزتگی

من نگویم : بابر مانندی

که نکو ناید از خردمندی


 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712