سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من نگویم : بابر مانندی

که نکو ناید از خردمندی

رقیبان گرچه مانع می شوندت

نگویم نیستی معذور هستی

نگویم آنچه نتوانم شنودن

سر اسلام حق این است و ایمان

نگویم صورتم را بخش معنی

مرا از صورت و معنی بدر کن

نگویم که عین بهشتست لیکن

بهشتست اندر سرای مکدر

در این معنی سخن گفتند حالی

ولیکن من نگویم جز مثالی

نگویم یک زمان پیشت نشینم

شوم خرسند کز دورت ببینم

نگویم قامتت زیباست یا چشم

همه لطفی و سرتاسر جمالی

خنک عراق که در سایهٔ حمایت تست

حمایت تو نگویم، عنایت یزدان

کمر بسته دیدم ترا زین سپس

نگویم که دریا نبندد کمرتعداد ابیات منتشر شده : 412901