سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کمر بسته دیدم ترا زین سپس

نگویم که دریا نبندد کمر

همان به کاین حکایتها نگویم

که باشم من که باشد عیب جویم

ولیکن من نگویم خوش میندیش

که شه را فرقها باشد ز درویش

نگویم کز غمم آزاد سازی

که از غم خاطر خود شاد سازی

نگویم کز پری زادی ولیکن

بدین خوبی نباشد آدمی زاد

نگویم سیف فرغانی مگو هیچ

زبان خویش در گفتن نگه دار

نگویم در وفا سوگند بشکن

خمارم را به بوسی چند بشکن

وصالش گر بگوید زان اویم

بگو خاموش باشی تا نگویم

بمستی ژاژ خاییدم من اینجا

نگویم من دگر هرگز چنینها

من سخن یافه محال نگویم

این سخن من اصول دارد و قانون

تعداد ابیات منتشر شده : 502669