سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روی برتافته ز حضرت حق

من نگویم که مردمست الحق

معاذاللّه نگویم از تو دلکش

ولی آبی زنم بی تو بر آتش

ای دریغا که قیمت تن خویش

می ندانی سخن نگویم پیش

الا، ای آب حیوان، پیش زلفت

ره ظلمات را مشکل نگویم

شکایت ناورم از عشق بر عقل

جفای شحنه با عاقل نگویم

نگویم سیف فرغانی مگو هیچ

زبان خویش در گفتن نگه دار

نگویم دهر پر آوازه کردی

که تاریخ سخن را تازه کردی

نگویم بداندیش را نیز بد

کزان گفته باشم بداندیش خود

من ترک وصال تو نگویم

الا به فراق جسم و جانم

بسوزم در غمت، وین راز با کس

فراقم گر کند بسمل، نگویم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165