سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا نگویم حدیث عشق، ببر

از دل اندیشه از زبانم گفت

نگویم سیف فرغانی مگو هیچ

زبان خویش در گفتن نگه دار

به خسرو گویم این غم کو اسیر است

وگر خود بینمش عاقل، نگویم

کمر بسته دیدم ترا زین سپس

نگویم که دریا نبندد کمر

همان به کاین حکایتها نگویم

که باشم من که باشد عیب جویم

چوجادویم نگویم بیش با تو

نمایم جادویی خویش با تو

وصالش گر بگوید زان اویم

بگو خاموش باشی تا نگویم

دریغا وا دریغا زان نگویم

که از گریه برآمد طبع از کار

روی برتافته ز حضرت حق

من نگویم که مردمست الحق

دو نگویم نه مشرکم حاشا

من یکی گویم و مسلمانم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165