سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کس ازین نگین شناسان نگذشت بر نگینم

بتو می سپارم او را که جهان نظر ندارد

پار آمدش از زیر نگین ملک خراسان

امسال مسّخر شودش عرصهٔ عالم

آصف اگر به عهد تو بودی ز بهر فخر

کردی خجسته نام ترا نقش بر نگین

مگر نگین سلیمان به دست خسرو ماست

که چون سلیمان مرباد را به فرمان کرد

بریخ نوشت نام وفا کانوری چرا

نامم ز بهر مرتبه نقش نگین کند

از قد خم گشته بیدل بر زمین پیچیده ایم

خاکساری خاتم ما را نگین گردیده است

جوهری مغ شده و درج سفالین خم می

وز نگین گهر و رطل گلین میزانم

چون نگین در حلقهٔ انگشتری شایسته بود

ازچه شدگیتی بر او چون حلقهٔ انگشتری

با داغ مهر مهرت ای بس گدا که چون من

از آرزوی لعلت مالند بر نگین لب

دلت که هست به تنگی چو حلقهٔ خاتم

درو محبت دنیاست چون نگین در قیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165