سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شما را همه شادکامی بود

مرا خوبی و نیکنامی بود

جد او اصل نیکنامی هاست

هزل او اصل شادکامی هاست

سکه بر نقش نیکنامی بند

کز بلندی رسی به چرخ بلند

بنور قلب و عقل و روح عامی

شود پیدا چو دارد نیکنامی

او ذوالارحام را گرامی کرد

طلب مهر و نیکنامی کرد

داده شه را به نام نیک غرور

واو ز تعلیق نیکنامی دور

نام شه را به جور بد کرده

نیکنامی به نام خود کرده

نیکنامی بر او حرام شود

دشمن مرد نیکنام شود

ما بار نیکنامی عصمت نمی کشیم

رندی حریف ماست که بد نام عالم است

خرد بدانش او رستگاری آرد بر

هنر بگوهر او نیکنامی آرد بار

 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی انقلاب در همه ی آثار
 • جستجوی بنشینم وصبر پیش گیرم در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی امید در وحشی بافقی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095