سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که اویست جاوید برتر خدای

خداوند نیکی ده و رهنمای

به نیروی یزدان نیکی دهش

کزین کوه آتش نیابم تپش

آن کسی بد کند که بدکارست

از تو نیکی همه سزاوارست

سخن یار بشنو از یاری

تخم نیکی بکار اگر کاری

تا که بسنجد چو خردپروران

نیکی خود با بدی دیگران

تو اگر نیک نیکی اربدبد

بدونیک تو باتو باشد خود

همتی را که هست نیک اندیش

نیکوئی پیشه نیکی آرد پیش

آری نیکی ز بد نیاید

هر حامله جنس خویش زاید

بزرگی و نیکی نیابد هگرز

کسی کو به بد بود همداستان

یک روز چونکه نیکی بلفنجی

کمتر بود ز رشتهٔ یکتائی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165