سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هادی این رهم صلا بزنید

هر کرا پیرو هدای منست

وگر هادی نگردم دل بپرداز

بزن دست و بپیش بازم انداز

چو هادی گشتهیی بگذار خانه

چه خاشه میکشی بر آشیانه

رحمت جزوش قرین گشته بکل

رحمت دریا بود هادی سبل

نه بجز آسمان مرا خیمه

نه بجز اختران مرا هادی

حقیقت نوح دان هادی مطلق

بود معنی کشتی دعوت حق

ترا هادی دلیل راه باشد

ز سر کشتیت آگاه باشد

علی باشد حقیقت هادی راه

زهی دولت اگر گشتی تو آگاه

کلیم الله را هادی ندانند

همه گوساله را الله خوانند

من کیم مر خدای را سایه

اسم هادی دهد مرا مایه

تعداد ابیات منتشر شده : 508095