سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه را شمع هدی نیست به دست

چون شود هادی ارباب سلوک

ابلیس شده است هادی ما

ما گشته به قید او مقید

هادی خودنفس سرکش راگزینم ای شگفت

گرچه صد کرت شنیدستم اذا کان الغراب

ترا دجال شد چون هادی راه

بجز دوزخ کجا یابی وطنگاه

هادی مهدی غلام امی صادق کلام

خسرو هشتم بهشت شحنه چارم کتاب

ناشر علم الیقین کاشف عین الیقین

واجد حق الیقین هادی مهدی خطاب

شاه رسل وسیله کل هادی سبل

کز بهر نعت اوست برین منبر آفتاب

مرا بر چینهٔ خود آشنا کن

چو هادی گردم از دستم رهاکن

سمی صدر رسل هادی جمیع سبل

سر رئوس امم تاج تارک اسلام

یک طایفه الف لیله شان هادی

قومی سه تفنگدارشان رهبر

تعداد ابیات منتشر شده : 508170