سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه خدای همه گنجد در او

این همه پیداست چه سنجد در او

منظور در هر منظری مشهور در هر مشهدی

مشهور در هر مشهدی منظور در هر منظری

هر که خواهد از تو از یک تا هزار

دست در زیر حصیری کن بر آر

قبله مساز ز آینه هر چند مر تو را

صورت هر آینه بنماید هر آینه

روی تعظیم خود در او کرده

مهر او در درونه پرورده

در این سودا تو خود بی دست و پایی

وزین بی دست و پایی در بلایی

در هر سپاسی سهم تو در هر دیاری وهم تو

در هر زبانی شکر تو در هر دلی پیمان تو

مخلص آید ولی به حق نه به خود

به حق آموزد این سبق نه به خود

بر این گنج من خوردم در این راز

که کردستم در این گنج را باز

هر طرف می گذشت بهر طواف

در صف خلق می فتاد شکاف

تعداد ابیات منتشر شده : 507645