سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر که دید این مرهم از زخم ایمنست

هر بدی کین حسن دید او محسنست

در به در کو به کو بجوی او را

هر کجا یافتی ببوی او را

با رخ او که در او صورت خود نتوان دید

هرکه در آینه یی می نگرد خود بینست

در این آیینه ذاتی آشکاره

هر آیینه جمال خود نظاره

عقل چون آن حال دید در سر با خود بگفت

دیر زیاد آنکه شد در ره من مهتدی

خدا را نعت و توحیدی بگفتم

ز هر در دُرّ حکمت نیز سُفتم

جذبهٔ این اصلها و فرعها

هر دمی رنجی نهد در جسم ما

هر که مردست او بود در جستجو معنی پرست

هر که زن طبعست خود ماندست در رنگ و نگار

عاقلان بینی به شادی بهر آن در هر مکان

ناقدان بینی به رنج از بهر این در هر دیار

در آمد در بهشت بی قصوری

در او از هر طرف در جلوه حوری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165