سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر گه که ز جور تو من دل خسته

در کار تو پاره یی شوم آهسته

در عشق تو زآنکه هست بیم کشتن

هر گه که ره گریز جویم ز تو من

آنجا که خاک پای تو باشد مرا لبست

و آنجا که سم اسب تو باشد مرا سرست

خاک آدم که سرشتند غرض عشق تو بود

هر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست

هر خوب که یابند، از آن خوب تری

حاصل که ز هر بهی جمال تو به است

ایا غضایری ای شاعری که در دل تو

بجز تو هر که بود جمله ناقص اند ونکال

هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی

نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی

هر کس که کمان خانه ابروی تو را دید

شاید به همه کیش که قربان تو باشد

گزیر نیست ز تو، هر جفا که هست، بکن

که بنده هر چه بود، اختیار خواهد کرد

گفتی که بدین زاری از بهر که می میری

والله که برای تو، بالله که برای تو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165