سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لطف تو هر ساعتم گوید که هین الاعتذار

قهر تو هر لحظه ام گوید که هان الاجتناب

هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود

هر که درد تو کشد از پی درمان نرود

هر که شاگرد تو شد هرگز نگردد مبتدع

هر که مداح تو شد هرگز نگردد بی نوا

سزد که هست ز تو ماتمی به هر خانه

که بود فضله انعام تو به هر کشور

هر که روی تو ندید از دو جهان هیچ ندید

هر که نشنید ز تو هیچ کلامی نشنید

بر هر صفت که باشی رای تو باد عالی

در هر وطن که مانی ملک تو باد والا

هشیار نشد هر که ز گفتار تو شد مست

غمناک نشد هر که ز دیدار تو شد شاد

از طاعت تو سر نکشد هر که کشد سر

بی خدمت تو دم نزند هر که زند دم

به هر لغت که تو گویی سخن توانی گفت

که اصل هر لغتی را تو ابجد و هوزی

هر کار که هست جز به کام تو مباد

هر خصم که هست جز به دام تو مبادتعداد ابیات منتشر شده : 206541