سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که می گرداند این چرخ مرصع

که برمی آرد این دلو ملمع

درین پرده که هر جانب هزاران

فتاده همچو نقش پرده حیوان

که شب افروز چندین شب چراغ است

که ریحان کار این دیرینه باغ است

همان بهتر که لب بندی ز گفتار

نشینی گوشه ای چون نقش دیوار

آنقدر شور نیست در سر تو

که پریشان شود تو را دستار

گفتا که: که را کشتی تا کشته شدی زار؟

تا باز که او را بکشد؟ آن که تو را کشت

بوره جانا که جانانم تویی تو

بوره یارا که سلطانم تویی تو

هر چند که پوشیده ترم، عورترم

هر چند که نزدیک ترم، دورترم

گویی گه صلوه که شرعست ناپسند

رانی گه زکوه که دین است ناروا

اشکی که ریختیم به یاد تو ریختیم

عمری که سوختیم برای تو سوختیم

تعداد ابیات منتشر شده : 27723