سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر که او روی تو بیند ز پی خدمت تو

هم به روی تو که پشتش چو به روی تو بود

هر عقل که بی تو عقل برده

هر جان که نه مرده تو مرده

هر گه که کنم حدیث وصل تو

گوید غم تو که هان، دگر باره

تو را جویم ز هر نقشی که دانم

تو مقصودی ز هر حرفی که خوانم

ای هر که سگ تو گوهرش پاک

وای هر که نه با تو برسرش خاک

هر حکیمی که به نزد تو بود معیوبست

هر فصیحی که به نزد تو رسد لجلاجست

اسیر بند شود هر که بندهٔ تو نگردد

جفای خویش کشد هر که آشنای تو نبود

هر تلخ، که خواهی تو، بگو، تا بنیوشیم

هر زهر، که داری تو، بده، تا بپذیریم

لطف تو هر ساعتم گوید که هین الاعتذار

قهر تو هر لحظه ام گوید که هان الاجتناب

هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود

هر که درد تو کشد از پی درمان نرودتعداد ابیات منتشر شده : 415004