سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه آفتی تو که کمتر غم تو هجران است

چه گوهری تو که کمتر بهای تو جان است

تو آن شهی که هوای تو داد بی ستم است

تو آن شهی که رضای تو نفع بی ضررست

من میشنوم که می نبخشایی تو

هر جا که شکسته ایست آنجایی تو

واهب هر مایه که سودیش هست

قبله هر سر که سجودیش هست

زین گونه که تو محرم اسرار نهٔ

می پنداری که دیگران نیز نیند

وصلت گوید که تو نداری سرما

بی سر بادا هر که ندارد سر تو

هر چند که یار سر گرانست به تو

غمگین نشوی که مهربانست به تو

ایا وفای تو بندی که نیستش سستی

و یا سخای تو بحری که نیستش معبر

جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه

بی یاد تو هر جا که نشستم توبه

بی بهره کشتگان تو مِن بعد ازآن که برد

کام شهید ناز تو هر لذتی که بود

تعداد ابیات منتشر شده : 76937