سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به گنجینه نقدی که مخزون بود

که داند که انجام آن چون بود

در هر سپاسی سهم تو در هر دیاری وهم تو

در هر زبانی شکر تو در هر دلی پیمان تو

تو نوازم که دیگران زُفتند

تو پذیرم که دیگران گفتند

خصال تو به هر سعی و ضمیر تو به هر فکرت

مثال تو به هر حکم و حضور تو به هر محضر

هر که پیوند تو جوید، خوار است

هر که نزدیک تو آید، رسواست

من و تو بس که دبنگیم امان از من و تو

من و تو هر دو جفنگیم امان از من و تو

هر که او روی تو بیند ز پی خدمت تو

هم به روی تو که پشتش چو به روی تو بود

هر عقل که بی تو عقل برده

هر جان که نه مرده تو مرده

گه زلف تو بویم چنان که دانم

گه لعل تو بوسم چنان که دانی

هر گه که کنم حدیث وصل تو

گوید غم تو که هان، دگر باره

تعداد ابیات منتشر شده : 502039