سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو را جویم ز هر نقشی که دانم

تو مقصودی ز هر حرفی که خوانم

ای هر که سگ تو گوهرش پاک

وای هر که نه با تو برسرش خاک

هر که می با تو خورد عربده کرد

هر که روی تو دید عشق آورد

اسیر بند شود هر که بندهٔ تو نگردد

جفای خویش کشد هر که آشنای تو نبود

هر حکیمی که به نزد تو بود معیوبست

هر فصیحی که به نزد تو رسد لجلاجست

هر تلخ، که خواهی تو، بگو، تا بنیوشیم

هر زهر، که داری تو، بده، تا بپذیریم

هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود

هر که درد تو کشد از پی درمان نرود

لطف تو هر ساعتم گوید که هین الاعتذار

قهر تو هر لحظه ام گوید که هان الاجتناب

هر که شاگرد تو شد هرگز نگردد مبتدع

هر که مداح تو شد هرگز نگردد بی نوا

سزد که هست ز تو ماتمی به هر خانه

که بود فضله انعام تو به هر کشور

تعداد ابیات منتشر شده : 505935