سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عزیز گشت هر آنکس که شد بر تو عزیز

گزیده گشت هر آنکس که شد بر تو گزین

تویی، که وصل تو هر درد را بود درمان

تویی، که نام تو هر بند را بود مفتاح

هر سو که رفته ام بهوای تو رفته ام

هر جا که بوده ام بخیال تو بوده ام

هر دست که او دست تو را نیست محرر

هر طبع که او شکر تو را نبود نظام

هر که جز کف تو بوسد بر خلقست خلق

هر که جز مدح تو گوید بر عقلست ملوم

نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است

فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست

گه عقل همی گفت که ای طبع تو کم نال

گه صبر همی گفت که ای آه تو مخروش

ماه خواهد که تو را نعل شود بر سم اسب

زهره خواهد که تو را گوی شود در چوگان

سر خوش از بادهٔ تو خم شکنی نیست که نیست

مست لعلین تو شیرین سخنی نیست که نیست

هر کس که دید روی تو آهی ز جان کشید

هر دل که شد اسیر تو دست از جهان کشیدتعداد ابیات منتشر شده : 365526