سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر دست که او دست تو را نیست محرر

هر طبع که او شکر تو را نبود نظام

هر که جز کف تو بوسد بر خلقست خلق

هر که جز مدح تو گوید بر عقلست ملوم

نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است

فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست

گه عقل همی گفت که ای طبع تو کم نال

گه صبر همی گفت که ای آه تو مخروش

سر خوش از بادهٔ تو خم شکنی نیست که نیست

مست لعلین تو شیرین سخنی نیست که نیست

هر کس که دید روی تو آهی ز جان کشید

هر دل که شد اسیر تو دست از جهان کشید

قد تو در نظر بود هر جا که می نشستم

بام تو زیر پر بود هر سو که می پریدم

هر چه جز روی تو، زو دیده بدوزم، که خطاست

هر چه جز نام تو، زان گوش ببندم، که کرم

دهر هر حکمی که بیند از تو دارد پیش چشم

چرخ هر امری که یابد از تو گیرد پیش بر

هر که جز کام تو جوید، باد، یارب! تلخ کام

هر که جز نام تو گوید تا ابد خاموش باد


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267