سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه مرعوب اجانب همه مغلوب طمع

همه دلال اعادی همه حمال شرور

دستش همه رودستی رودش همه خونستی

سنگش همه خاکستی کوهش همه غارستی

کارت همه ستوده رسمت همه گزیده

روزت همه مبارک عیدت همه همایون

همه در ذکر و ما همه خاموش

همه تسبیح و ما همه زنار

شعرش همه ژاژست وکلامش همه یاوه

نثرش همه خامست و بیانش همه ابتر

همه کــــــــــــوی دیبا، همه ره گهر

همه باد مشک و، همه خــــاک زر

همه دمّ خَم و همه دل شکـــــــــــــن

همه رویش ابرو همه تن دهــــــــن

این همه لین و آن همه شدّت

این همه گوشت وان همه ستخوان

همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم

همه در هم گذرد هر مه و سال و شب و روزم

با همهٔ بی همه، هم همهٔ نی همه

از همه بگسستمی با همه پیوستمی

تعداد ابیات منتشر شده : 502534