سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دستش همه رودستی رودش همه خونستی

سنگش همه خاکستی کوهش همه غارستی

همه در ذکر و ما همه خاموش

همه تسبیح و ما همه زنار

شعرش همه ژاژست وکلامش همه یاوه

نثرش همه خامست و بیانش همه ابتر

همه کــــــــــــوی دیبا، همه ره گهر

همه باد مشک و، همه خــــاک زر

همه دمّ خَم و همه دل شکـــــــــــــن

همه رویش ابرو همه تن دهــــــــن

همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم

همه در هم گذرد هر مه و سال و شب و روزم

با همهٔ بی همه، هم همهٔ نی همه

از همه بگسستمی با همه پیوستمی

شعرت همه معانی و لفظت همه نُکَت

طبعت همه مدایح و دَرجَت همه ثنا

همه عدل ورز و همه مکرمت کن

همه مال بخش و همه محمدت خر

همه نام جوی و همه کام ران

همه بزم ساز و همه نوش خورتعداد ابیات منتشر شده : 373712