سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شعرت همه معانی و لفظت همه نُکَت

طبعت همه مدایح و دَرجَت همه ثنا

همه نام جوی و همه کام ران

همه بزم ساز و همه نوش خور

همه عدل ورز و همه مکرمت کن

همه مال بخش و همه محمدت خر

همه خجسته فعال و همه درست آیین

همه فرشته خصال و همه نکو مخبر

همه کام تیغ و همه دم کمر

همه سر سنان و همه تن سپر

همه دشت سنگ و همه سنگ غاز

همه خار ریگ و همه ریگ مار

رایت همه کرامت و راهت همه کرم

وصفت همه لطافت و وصلت همه لطف

همه دل خدنگ و همه مغز خاک

همه کام خون و همه جامه پاک

چشمت همه نرگسست و نرگس همه خواب

لعلت همه آتشست و آتش همه آب

همه بوم زن بُد ، همه کوی مرد

همه شهر دود و همه چرخ گرد

تعداد ابیات منتشر شده : 505785