سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همه خجسته فعال و همه درست آیین

همه فرشته خصال و همه نکو مخبر

همه کام تیغ و همه دم کمر

همه سر سنان و همه تن سپر

همه دشت سنگ و همه سنگ غاز

همه خار ریگ و همه ریگ مار

رایت همه کرامت و راهت همه کرم

وصفت همه لطافت و وصلت همه لطف

همه دل خدنگ و همه مغز خاک

همه کام خون و همه جامه پاک

اول همه سلام بد ، آخر همه پیام

لفظش همه ز حزن و حروفش همه محن

همه به نظم درست و همه به خاطرپاک

همه همایون فال و همه نکو منظر

همه سیادت و رز و همه سخاوت کن

همه سعادت یاب و همه جلالت بین

همه بی فضل و فضیلت همه بی علم و سواد

همه قلاش وبخوبر، همه الدنگ وشرور

زینسوی همه شمع و زانسو همه قندیل

زین روی همه گنج وزان رو همه چون مارتعداد ابیات منتشر شده : 373712