سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دوای هم شفای هم برای هم فدای هم

دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم

هم حریف و هم قرین و هم ندیم و هم رفیق

هم غلام و هم کنیزک هم پیاده هم سوار

هم ناز دیدم هم بلا هم درد دیدم هم دوا

هم خوف دیدم هم رجا هم خار دیدم هم رطب

هم بذله بشنو هم بگو هم دل بجو هم گل ببو

هم ساتکین کش هم سبو هم انگبین خور هم شکر

تویی هم حور و هم غلمان تویی هم خلد و هم کوثر

که هم اینی و هم آنی، و هم آنی و هم اینی

هم ساغر و هم باده و هم باده گسارید

هم نغمه و هم پرده و هم پرده سرائید

هم سر توئی هم سر توئی هم مصر پر شکر توئی

هم یوسف دلبر توئی هم شخص و هم پیراهنی

هم او یار و هم او مونس هم او دوست

هم او جان و هم از مغز و هم او پوست

هم تیغ داری، هم علم، هم علم داری، هم حکم

هم زهد داری هم کرم، دیگر چه باشد مهتری؟

همه آئینهٔ هم صورت هم معنی هم

همه هم آینه هم آینه داران همند

 • جستجوی ستاره در حافظ
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی زهی ملک جوانی خرم از تو اثا در نظامی گنجوی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی شماریت در فردوسی
 • جستجوی لقمه در همه ی آثار
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665