سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن خداوندی که از بختش همی نازد قضا

وآن هنرمندی که از قَد رش همی نازد قَدَر

هر یکی عالمی از فضل و هنرمندی و باز

فارغ از نیک و بد گردش عالم بودیم

شرکت نفت بریتانی و ایران است این

کز هنرمندی جهان را مات و حیران کرده اند

آنچه در سی سال نتواند نمودن هیچ شاه

او ز مردی و هنرمندی نمود اندر سه سال

در هنرمندی و مردی پاک دین و پاک تن

در خداوندی و شاهی نیک رای و نیک خواه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165