سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از قناعت هیچ کس بی جان نشد

از حریصی هیچ کس سلطان نشد

هیچ رنجیش مباد، ار چه درین بیماری

هیچ روزی قدمی جانب ما نگذارد

به نفرینش نگویم خیر و شر هیچ

خداوندا تو می دانی دگر هیچ

زهی با لعل میگونت شکر هیچ

خهی با روی پر نورت قمر هیچ

وآنکس که هیچ ندارد بغیر تو

آنجا که هیچ جای نباشد مکان اوست

جمله یکی بود و دویی هیچ نه

دعوی مایی و تویی هیچ نه

چه گر قوّت نبودش هیچ بر جای

که نتوانست بودن هیچ بر پای

گیتی بچشم کینه بمن هیچ ننگرد

گر تو بچشم مهر بمن هیچ بنگری

شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

آن جام جمم ولی چو بشکستم هیچ

هیچ باشی چو جفت و فردی تو

همه باشی چو هیچ گردی تو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165