سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ دولت چو تن درستی نیست

هیچ محنت چو ضعف و سستی نیست

گفتی که: نخواستی ز من هرگز هیچ

گر زانکه منت هیچ بخواهم ندهی

رفتم که حساب خود کنم هیچ نبود

شاید اگر از هیچ نیندیشم من

علم حق غیر از شریعت هیچ نیست

اصل سنت جز محبت هیچ نیست

ما هیچ گرفته ایم از او

او هیچ از آن گرفت ما را

هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را

هیچ مشاطه نیاراید از این خوبترت

به نفرینش نگویم خیر و شر هیچ

خداوندا تو می دانی دگر هیچ

هیچ کس را به دل غباری نه

هیچ خاطر به زیر باری نه

گوهرت جز موج آبی هیچ نیست

سعی تو غیر از سرابی هیچ نیست

به جام هیچ بزرگی شبی نبردم دست

به نان هیچ کریمی دهن بنگشودم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165