سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا نباشد بدرستی چو یقین هیچ گمان

تا نباشد بحقیقت چو عیان هیچ خبر

بر مثال این ندیدم هیچ بزمی نامور

وز قیاس این ندیدم هیچ جشنی نامدار

هیچ خلق از من شبی غمگین نخفت

هیچ کس روزی ز من خشمی نخورد

دانی ز جهان چه طرف بربستم هیچ

وز حاصل ایام چه در دستم هیچ

هیچ خواهنده نماند از کف خیرش محروم

هیچ درمنده نرفت از در فضلش مردود

ای فکر، دگر به هیچ ره مگرای

وی وهم دگر به هیچ سو مگذر

چرخ را قدر رفیعت ندهد هیچ مجال

بحر را طبع جوادت ندهد هیچ محل

نبینی دل جنگ او هیچ کس را

تو بنمای گر هیچ دیدی و دانی

تا هیچ به حمام سواره نرود مرد

تا هیچ به شطرنج پیاده نبود شاه

همیشه تا نبود هیچ کفر چون توحید

همیشه تا نبود هیچ شعر چون قرآن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165